Hoppa till huvudinnehåll

Dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra produkter och tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in mer uppgifter än vad vi behöver. Vi lämnar aldrig över dina uppgifter till tredje part om inte samtycke finns inhämtat.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Texas Longhorn används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. Denna integritetspolicy gäller generellt för samtliga Texas Longhorns samtliga digitala kanaler. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@texaslonghorn.se

När du bokar bord, använder formulär på hemsidan, köper produkter så som presentkort accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Texas Longhorn använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personnummer, IP-adresser, tävlingsbidrag.

 

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, appar, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Texas Longhorn behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler eller ett intresse av att utveckla våra digitala kanaler. Om Texas Longhorn skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Kommer vi dela vidare din information?

Texas Longhorn kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan dit samtycke. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Texas Longhorn värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Vad gör vi med informationen?

Erbjuda, utföra och förbättra produkter och tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster till våra gäster. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

 

När du kontaktar oss via webbformulär - ansökningar

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Namn
Adressuppgifter
E-post
Telefonnummer

Ärendeinformation

 *CV & personligtbrev

 

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

Kontaktuppgifter

Namn
E-post
Telefonnummer

Ärendeinformation

 *Meddelande

 

När du beställer produkter 

Kategori av uppgifter

Personuppgifter

 

Företag

Företag/Organisation
Organisationsnummer
Adressuppgifter

 

Privatpersoner

Namn
Adressuppgifter
E-post
Telefonnummer

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till:
Du har rätt att få ett registerutdrag.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.
Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.texaslonghorn.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@texaslonghorn.se.
Personuppgiftsansvarig är Texas Longhorn.
Adress: Sorterargatan 11 162 50 Vällingby, Tel: 08-520 222 00